NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Provozní řád

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Litovel, Vítězná 1250

 

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

 

Organizace stravování

 

Výdej svačinek v malé jídelně popřípadě i ve velké jídelně 9.45 – 10.05 hod

v jídelně je zajištěn pedagogický dozor

 

Výdej obědů ve velké jídelně 11.30 – 14.00 hod. /pokud není mimořádná změna vyučování/

Strávník dostane oběd po přiložení čipu (na terminále se objeví kategorie a druh menu)

Je nutné, aby strávníci nosili čipy, bez čipu nelze určit kategorii, druh menu a zda je oběd zaplacen, pokud strávník čip ztratí je povinen nahlásit ztrátu čipu a zakoupit nový čip u vedoucí ŠJ.

Každý strávník musí mít svůj čip, který si při placení stravného může strávník vyzvednout u vedoucí jídelny za zálohu 140,- Kč.

 

Výdej do jídlonosičů

Čísté a podepsané jídlonosiče musí strávník přínést nejpozději do 9.00 hodin, výdej do jídlonosičů probíhá od 11.00 do 12 .00 hod. v přízemí ŠJ, kde jsou jídlonosiče již nachystané.

Nelze chodit do provozu ŠJ

 

Způsob placení

Placení stravného z účtu

-        tato forma úhrady se provádí na základě trvalého příkazu k záloze na stravné

-        strávník si u vedoucí jídelny vyžádá variabilní symbol k platbě

-        platba je prováděna zálohově měsíc dopředu na účet ŠJ 27-9708070267/0100

-        trvalý příkaz je nutné zřídit k 25. dni předešlého měsíce

-        pokud platba řádně proběhne, strávník je automaticky přihlášen na celý měsíc

-         na začátku nového školního roku je nutné přihlášení stravného placeného účtem potvrdit osobně, emailem nebo telefonicky

-        přeplatky stravného budou vráceny na účet strávníka vždy na konci školního roku

 

Výše zálohy na stravné:

 

děti 7-10 let       530,- Kč

děti 11-14 let     600,- Kč

děti nad 15 let    750,- Kč

zaměstnanci       300,- Kč

svačiny               470,- Kč

 

 

 

 

 

 

Placení stravného v hotovosti

Placení stravného v hotovosti probíhá vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující

Přesné úřední hodiny jsou vždy vyvěšeny v jídelně, v kanceláři a jsou také přístupné na internetu

Na základě platby se strávníkům navýší jejich kredit

 

 

Vracení peněz

Peníze za odhlášenou stravu se automaticky odčítají při další platbě na příští měsíc

Při odhláškách během měsíce se peníze za odhlášené obědy nevrací, vyúčtování je až na konci měsíce. Při zálohové platbě přes účet je přeplatek převeden zpět na účet až na konci školního roku.

 

Odhlášení a přihlášení obědů a svačin

Provádí se nejpozději jeden pracovní den předem do 13 hodin, přes www.strava.cz , je možné se přihlásit přes školu On Line popřípadě telefonicky na čísle        585156283 vedoucí ŠJ

                                                     739036073 mobil (je možno i SMS)

Mobilní zařízení
Pro přístup pomocí mobilního zařízení lze využít volbu Mobilní zobrazení nebo adresu http://m.strava.cz. Také můžete využít aplikaci Strava.cz pro Android.

 

 

Při odhlášce musí být jasné označení (od – do), pouze takto odhlášené obědy budou odečteny.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Zákonní zástupci jsou povinni nemocné děti odhlásit ze stravování, popřípadě první den nemoci oběd vyzvednout, při neodhlášení dalších dnů je povinen strávník zaplatit plnou cenu stravného včetně všech režií.

 

Volba jídla

V aplikaci www.strava.cz ,  je možno volit i druh menu (1,2) a to vždy do 13 hod. předešlého pracovního dne, volba dvou jídel je pouze v pondělí - čtvrtek, není-li z provozních důvodů změna. Druh jídla lze volit jen v případě, že má strávník uhrazenou platbu za stravné. Jídlo č.2 mohou volit všichni strávníci a žáci od 1. do 9. třídy.

Jídelníček ŠJ je možné najít na webových stánkách školy.

Přihlašování o prázdninách

Svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny

 

Odnášení oběda v době nemoci žáka

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, na další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit. Pokud si zákonní zástupci přejí obědy pro nemocné dítě odebírat i v dalších dnech (nejedná-li se o infekční nemoc) bude cena obědu zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i plné náklady věcné a mzdové. V souladu s vyhláškou 107/2005 zajišťuje škola stravování pro žáky pouze ve dnech jejich pobytu ve škole, v případě, že žák odebere stravu v době nemoci nebo nebude odhlášen, stává se cizím strávníkem a je nutné zaplatit stravné bez dotací v plné ceně včetně režií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravování zaměstnanců ZŠ po dobu čerpání dovolené, pracovní neschopnosti a OČR

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.

(Sbírka zákonů č.84/2005 ze dne 14.2.2005)

Od prvního dne pracovní neschopnosti, OČR nebo řádné dovolené nemá zaměstnanec nárok na dotovanou stravu, je nutné aby si zaměstnanci tyto obědy včas odhlásili, nejpozději do 8 hod. ráno, v opačném případě jim budou účtovány jako cizím strávníkům v plné výši.

 

 

 

 

Stravování zaměstnanců v jídelně

Zaměstnanci ZŠ si berou jídlo u výdejového okénka ve velké jídelně a přenáší si oběd na malou jídelnu určenou pro zaměstnance.

 

Odnášení oběda zaměstnanci

Z provozních a hygienických důvodů, nelze vydávat obědy pro zaměstnance do jídlonosičů během výdeje, pokud bude chtít zaměstnanec jídlo do jídlonosičů je možné dát jídlonosič na vyhrazené místo u kanceláře výběru stravného nebo na vyhrazené místo před jídelnou do 9 hodin a oběd si vyzvednout od 11.00 do 11.30 hodin ve stejném režimu jako cizí strávníci.  V rámci závodního stravování můžou zaměstnanci jídlo konzumovat v malé jídelně.

 

Dietní stravování

Školní jídelna zajišťuje dietní stravování – pokrm s omezením lepku- od dodavatele ŠJ Litovel Studentů. Pokrm je dodán v označených jídlonosičích v termoobalu a před výdejem se regeneruje v mikrovlnné troubě. Na tyto pokrmy je vyčleněné nádobí.

 

Individuální stravování

V případě že dítě má individuální stravování, je možné předat jídlo zaměstnanci kuchyně v uzavřeném potravinářském obalu. Jídlo je uloženo do lednice a následně po ohřevu v mikrovlnné troubě vydáno dítěti na vyčleněném nádobí.

 

Na základě novely vyhlášky 107/2005 o školním stravování budou ceny obědů ve Školní jídelně Vítězná, 1250 Litovel od 1. 9. 2021 upraveny takto:

věkové skupiny:                     cena stravného:

 

Děti 7- 10 let                                24,- Kč

 

Děti 11 -14 let                               27,- Kč

 

Děti nad 15 let a dospělí              34,- Kč

 

Svačina                                         21,- Kč   

 

Cizí strávníci                               85,- Kč

 

Zařazování dětí do věkových kategorií

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku / školní rok je od září do srpna včetně prázdnin/

Př. pokud žák dovrší věku 11 let  31.8. je již zařazen již od 1. září do kategorie 11-14 let

 

 

 

Organizace oběda:

Všichni strávníci při vstupu do ŠJ používají ochranu dýchacích cest, pokud toto nařízení nebude zrušeno

Ochranou roušku nebo respirátor mohou odložit při konzumaci jídla

Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka a odkládají si tašky

Umývají si ruce a použijí desinfekci

V jídelně je v době stravování zajištěný pedagogický dohled

Žáci se řídí pokyny pedagoga, vedoucí ŠJ a zaměstnanců školy

Hlavní chod, polévku, nápoj, doplněk (salát, kompot) nabírají pracovnice jídelny a dávají pokrm včetně příborů strávníkovi na tácek

Strávník je chráněn u výdeje ochranným plexisklem umístěným na výdejovém okénku

Během výdeje probíhá desinfekce výdejového pultu

Polévku a veškeré přílohy může žák dostat na požádání formou přídavku

U výdejového terminálu se žák prokáže čipem

Pokud žák zapomene čip, může si vyžádat náhradní stravenku u vedoucí  ŠJ  od 9.45 – 10.05 hod.(ve velkou přestávku)

Po konzumaci oběda odevzdá strávník tácek s nádobím k okénku k tomu určenému

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

Za úklid rozbitého nádobí, potřísněné podlahy během výdeje odpovídá pedagogický dohled. U okénka na odkládání použitého nádobí jsou k dispozici čisticí prostředky

Technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ

Připomínky k pokrmům hlásí strávník u vedoucí ŠJ

Úraz nebo nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogovi, který má dohled

 

Výdej obědů pro cizí strávníky:

Cizí strávníci mohou konzumovat jídlo odděleně  od žáků ZŠ v malé jídelně  u vyhrazeného stolu od 11.15 do 12.00 hodin nebo do jídlonosíčů od 11.15 – 12.00 hod v přízemí ŠJ. Prázdné a čisté jídlonosiče si strávníci nosí den předem nebo ráno do 9. hodiny do chodby školní jídelny u zadního vchodu. Cena oběda je 73,- Kč.

 

 

Závěrečné ustanovení

Pro činnost školní jídelny platí stejná ustanovení jako ve školním řádu.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci, je vyvěšen v recepci ZŠ a u kanceláře vedoucí ŠJ pro výběr stravného.

 

 

V Litovli dne 1.9.2021

 

vedoucí ŠJ Tejkalová Jitka                                         ředitelka školy Mgr. Zuzana Absolonová

 

Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy