NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

GDPR

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc je příspěvkovou organizací města Litovel, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků.

 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

  1. Zápis k základnímu vzdělávání,
  2. Zajištění základního vzdělávání,
  3. Zájmové vzdělávání ve školní družině,
  4. Zajištění školního stravování,
  5. Zajištění plaveckého výcviku,
  6. Zapojení do vzdělávacích programů Evropské unie.

 

Kontaktní adresa správce:

 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, 784 01 Litovel, IČ: 00849324, telefon 585 153 211, e-mail skola@zsviteznalitovel.cz, ID datové schránky: dbfznxs.

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.

 

Kontaktní údaje:

Ing. David Biegun

Telefonní číslo: 723 327 739

E-mail: david.biegun@bbfgroup.cz

 

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte na kontaktní adrese správce.


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy