NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Projekt EU Peníze školám

logaEU1

Projekt "Poznáváme a objevujeme"

Na naší škole byl od 1. 4. 2011 zahájen projekt v rámci výzvy 1. 4 EU Peníze školám.
Náš projekt se jmenuje „Poznáváme a objevujeme“.
Jeho hlavním cílem bylo zkvalitnit poznávání a vzdělávání žáků pomocí digitálních technologií.

Projekt byl zdárně ukončen v říjnu 2013 závěrečnou monitorovací zprávou.

 VŘ 02/2011 EUPŠ - Výsledek výzvy

 VŘ 03/2012 EUPŠ - Výsledek výzvy 

 Profil zadavatele

 

Činnost školního psychologa
Na škole ve šk. r. 2011/12 a 2012/13 působil v rámci projektu EU Peníze školám školní psycholog na 0,25 úvazku.
Tato funkce byla ve škole nová a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům.
Termín schůzky s Mgr. Inkou Koutnou si mohli rodiče domluvit prostřednictvím telefonu 606 569 993.


Vstup do LMS iTrivio
V rámci projektu jsme zakoupili LMS systém, systém pro řízení výuky, iTrivio.
V součansé době má každý žák svůj účet, prostřednictvím kterého může zpracovávat elektronické materiály, které mu jeho vyučující k výuce přiřadili. Vstup do tohoto prostředí je zpřístupněn na pravém panelu našich www stránek.

Email:
Heslo:

iTrivio logo pro ZŠ 

 

Červen 2012
V čem byl letošní školní rok ve výuce žáků na ZŠ Litovel, Vítězná 1250 zcela originální?
Výuka na naší škole se v letošním roce výrazně obohatila o zapojení nových ICT technologií. Díky Projektu „EU Peníze školám“, který naše škola zahájila již 1. 4. 2011, jsme mohli zakoupit dataprojektory téměř do všech učeben. Zakoupili jsme i notebooky. V současné době má notebook k dispozici každý učitel. Tvoří na něm svoje digitální učební materiály a prezentuje je žákům
v učebnách. V rámci tohoto projektu tak letos učitelé naší školy zpracovali 30 sad digitálních učebních materiálů na nejrůznější témata ze všech možných vyučovacích předmětů. Prostřednictvím tohoto projektu také postupně zavádíme do naší školy elearning iTrivio. Žáci tím získávají přístup prostřednictvím internetu k digitálním materiálům nejen ve škole, ale i v domácí výuce.
RNDr. Miroslava Černá, ICT koordinátor školy

 Fotogalerie
Ve fotogalerii naší školy si můžete prohlédnout několik fotografií z výuky prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených učiteli naší školy.

 

Únor 2013
Nové počítače pro žáky
Díky projektu EU Peníze školám má na naší škole nyní k dispozici každý vyučující pro svoji zajímavou a dynamickou výuku notebook, který může připojit k dataprojektorům pořízeným také z prostředků projektu. Dataprojektor se nachází v každé učebně.
V druhé části projektu se vedení projektu zaměřilo na inovaci počítačových pracovišť pro žáky.
Do jedné učebny informatiky byl zakoupen nový hardware i software. Od ledna 2013 v ní může probíhat výuka 29 žáků na 23 nových počítačích a 6 nových noteboocích s moderním operačním systémem WINDOWS 7, s Office 2010 a dalším výukovým softwarem pro různé vzdělávací předměty.
V druhé učebně informatiky byl počet pracovních míst pro žáky doplněn na 30.
V obou učebnách informatiky je stanoven pevný rozvrh. V neobsazených hodinách učebny navštěvují žáci v rámci výuky jiných předmětů než informatiky.
Protože pracovních míst je v obou učebnách dostatek i pro nejpočetnější třídu ve škole, mohou učitelé svoji výuku obohatit o samostatnou práci žáků při vyhledávání informací, o práci s výukovými programy apod. Mým přáním je, ať jsou obě učebny využívány především k dalšímu poutavému vzdělávání, k rozvoji samostatnosti a tvořivosti žáků.
RNDr. Miroslava Černá, manažerka projektu

 

 

ZŠ zpracovala v rámci EU Peníze školám tyto sady DUM:

ročník předmět tematický okruh autor
       
1. Český jazyk Pohádková 1. třída - český jazyk Mgr. Ivana Gregušová
       
1. Matematika Pohádková 1. třída - matematika Mgr. Ivana Gregušová
       
1. Prvouka Hravá prvouka Mgr. Veronika Petrželová
       
1. Český jazyk Hravá čeština v 1. ročníku Mgr. Markéta Dimovová
       
1. Matematika Matematika v prvním ročníku Mgr. Lucie Doleželová
       
2. Hudební výchova Poslech a zajímavosti o hudebních skladatelích Mgr. Miluše Zatloukalová
       
2. Český jazyk Rostliny a živočichové v českém jazyce
2. ročníku
Mgr. Simona Geprtová
       
2. M, Čj, Prvouka Hrajeme si ve škole Mgr. Ivana Gregušová
       
2. Český jazyk Zajímavý český jazyk Mgr. Veronika Petrželová
       
3. Matematika Násobení a dělení v oboru malé násobilky Mgr. Zuzana Vacková
       
3. Matematika Základní pojmy v geometrii Mgr. Zuzana Vacková
       
3. Český jazyk Vyvozování a procvičení vyjmenovaných slov pro 3. ročník Mgr. Dana Spurná
       
3. Český jazyk Pravopis problémových slov po obojetných souhláskách Mgr. Jiří Němeček
       
3. Prvouka Rostliny a živočichové v prvouce Mgr. Hana Vašíčková
       
3. Vv, Pč Výtvarná výchova a pracovní činnosti zajímavě Mgr. Miluše Zatloukalová
       
3. Český jazyk Rostliny a živočichové v Čj ve 3. roč. -slovní druhy Mgr. Simona Geprtová
       
4. Český jazyk Vzory podstatných jmen Mgr. Eva Drgačová
       
4. Vlastivěda Čtvrťácké dějiny zajímavě Mgr. Ivana Navrátilová
       
4. Matematika Početní operace s přirozenými čísly Mgr. Ivan Zima
       
4. Hudební výchova Hudební teorie pro I. st. ZŠ Mgr. Dana Spurná
       
4. Anglický jazyk Angličtina ve 4. ročníku Mgr. Zuzana Vacková
       
4. Český jazyk Pravopis koncovek podstatných jmen Mgr. Jiří Němeček
       
5. Anglický jazyk Procvičování angličtiny v 5. ročníku Mgr. Markéta Dimovová
       
5. Vlastivěda Poznáváme Evropu Mgr. Kamila Bendová
       
5. Matematika Zlomky v 5. ročníku Mgr. Lucie Doleželová
       
5. Vlastivěda Páťácké dějiny zajímavě Mgr. Ivana Navrátilová
       
5. Český jazyk Čeština jinak 5. ročník Mgr. Ivana Navrátilová
       
5. Český jazyk Český jazyk - slovní druhy Mgr. Ivan Zima
       
6. Fyzika Vlastnosti látek, fyzikální veličiny
v 6. ročníku
Mgr. Jaroslava Janowiaková
       
6. - 7. Hudební výchova Hudební nástroje a jejich využití Mgr. Iveta Navrátilová
       
6. - 9. Anglický jazyk Svátky a významné dny v anglicky mluvených zemích Mgr. Iveta Navrátilová
       
6. Český jazyk Vývoj literatury Mgr. Eva Zemánková
       
6. Český jazyk Čj - teorie literatury 6. ročník Mgr. Václav Novák
       
6. Matematika Aktivity v matematice v 6. ročníku Mgr. Marcela Čtvrtníčková
       
7. Matematika Rovinné a prostorové útvary Mgr. Marcela Čtvrtníčková
       
7. Matematika Přímá a nepřímá úměrnost, procenta Mgr. Jitka Reichlová
       
7. Dějepis Dějiny středověku Mgr. Halka Verna
       
7. Fyzika Síla a její účinky Mgr. Jaroslava Janowiaková
       
7. Občanská výchova Občanská výchova 7. ročník Mgr. Halka Verna
       
8. Matematika Rozcvičky v matematice RNDr. Miroslava Černá
       
8. Matematika Matematické chvilky v hodinách algebry a geometrie v 8. roč. RNDr. Miloslava Flášarová
       
8. Zeměpis Česká republika Mgr. Andrea Švecová
       
8. Hudební výchova Světová artificiální a nonartificiální hudba Mgr. Petr Obšil
       
8. Chemie Anorganická chemie Mgr. Věra Grossmannová
       
8. Fyzika Aktivity ve fyzice 8. ročníku Mgr. Renáta Šinclová
       
8. Přírodopis Přírodopis 8. ročník Mgr. Andrea Švecová
       
9. Český jazyk Světová literatura Mgr. Václav Novák
       
9. Fyzika Aktivity ve fyzice 9. ročníku Mgr. Renáta Šinclová
       
9. Dějepis Dějiny 20. století Mgr. Eva Zemánková
       
9. Matematika Matematické chvilky v 9. roč. RNDr. Miloslava Flášarová
       
9. Anglický jazyk Aktivity v konverzaci v Aj RNDr. Miloslava Flášarová
       
9. Anglický jazyk Souhrn anglické gramatiky 9. ročník Mgr. Petr Obšil
       
6. - 8. Anglický jazyk Gramatické jevy v Aj na pozadí dějin anglicky mluvících zemí Mgr. Halka Verna
       
6. - 7. Anglický jazyk Anglická gramatika v 6. a 7. ročníku Mgr. Alena Faltová
       
7. - 9. Anglický jazyk Konverzační fráze a obraty v každodenních situacích Mgr. Alena Faltová
       
8. - 9. Anglický jazyk Geografie a historie anglicky mluvících zemí Mgr. Alena FaltováNa požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR. Obracejte se na adresu: miroslava.cerna(zav)zsviteznalitovel.cz. Do žádosti uveďte svoje jméno, příjmení a školu, na které pracujete (název, telefon, email).Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy