NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Výchovné poradenství

 

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉHO PORADCE

PhDr. Miroslava Vagnerová

Tel. 585 156 215

 

ÚTERÝ:             7:35 - 8:00

ČTVRTEK:         7:35 - 8:00,  10:00 - 10:50

PÁTEK:             7:35 - 8:00 

 

 V uvedené době můžete osobně navštívit výchovného poradce nebo s ním konzultovat telefonicky. Konzultace mimo uvedený čas  po předešlé domluvě.

 

   Návrh odvolání proti nepřijetí na SŠ

 

Přijímací řízení na SŠ 

Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá naše škola pravidelně po prvních třídních schůzkách v daném školním roce v jídelně školy besedu se zástupci středních škol našeho regionu. Získáte zde informace o studijních i učebních oborech a o podmínkách přijetí.

Sborník s přehledem škol v Olomouckém kraji byl v roce 2012 v našem kraji zrušen a nahrazen elektronickou verzí – adresa: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips - v části Ke stažení. 

Každý rok se žáci 9. tříd zúčastní přehlídky škol Scholaris v Olomouci – prezentace středních škol a učilišť v Olomouckém kraji. Zde na jednom místě lze získat maximum informací o dalším vzdělání.

Informační a poradenské středisko při olomouckém úřadu práce, také podává  informace o studijních i učebních oborech, o přijímacím řízení i o míře uplatnění v našem regionu po dokončení studia.

Podávání přihlášek – každý žák může podat maximálně 2 přihlášky. U oborů s talentovou zkouškou do 30.11., u ostatních oborů do 1.3.Tisk přihlášek zajistí škola, odeslání provádí rodiče. Zápisovým lístkem, který obdrží každý žák, potvrdí zájem o školu, na kterou byl přijat Bližší informace o zápisových lístcích a případném odvolacím řízení podle individuální potřeby.

Od školního roku 2016 /2017 se na všechny maturitní obory konají jednotné přijímací zkoušky Cermat.

 

Informace k přijímacímu řízení

Zákonný zástupce žáka podává maximálně 2 přihlášky ke vzdělávání na střední škole do 1. března, tisk přihlášek z databáze školy (po předchozím ověření osobních údajů). Na přihlášce vytištěné ve škole je třeba doplnit pouze datum a místo podpisu, podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a dle požadavků školy lékařskou prohlídku. Je vhodné poslat přihlášky doporučeně nebo odevzdat osobně do kanceláře zvolené školy  K přihlášce je možné přiložit diplomy aj. ocenění, které mohou zvýšit šanci uchazeče o přijetí.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku, doplní na přední stranu zvolený termín.

Kritéria pro přijímací řízení střední školy vyvěšují na internet od 31. ledna (informace o přijímací zkoušce nebo pohovoru, o bodování za prospěch v 8. a 9. ročníku, o možnosti uplatnit diplomy a ocenění z různých soutěží).

Nově nemá ředitel střední školy povinnost posílat rozhodnutí o přijetí, ale pouze o nepřijetí. Přijatí žáci si zjistí své přijetí na zveřejněném seznamu, který musí být vyvěšen do 3 dnů po přijímacím řízení.

Některé školy posílají předběžnou informaci o přijetí i dříve, závazné je však oficiální rozhodnutí (vyvěšení na internetu a v budově střední školy). Od toho dne začíná běžet desetidenní lhůta pro doručení zápisového lístku.

Žáci mohou  podat maximálně 2 přihlášky na střední školy,  mohou být  tedy přijati současně  na obě školy. Svůj zájem o jednu ze škol, na kterou byli přijati, potvrdí odevzdáním vyplněného zápisového lístku. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě promeškání této lhůty se uchazeč vzdává místa na příslušné střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Je-li žák přijat na základě odvolání na jinou školu, než kde odevzdal zápisový lístek, pak si jej může vyžádat zpět a přenést na druhou školu. Jiným způsobem není možné odevzdaný zápisový lístek převést na jinou školu. Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek.

  

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami (od integrace k inkluzi)

Redefinuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na místo znevýhodnění (zdravotní postižení, sociální, status azylant) je definován žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání (2.- 5. stupeň PO).

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. Vychází z ŠVP, obsahuje např. údaje o skladbě druhů a stupňů PO poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.                                                    Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména v oblasti metod výuky, v respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi. Důraz je kladen na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, na respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času ke zvládnutí úkolu. V oblasti organizace výuky střídání forem a činností během výuky, využívání skupinové výuky, vložení krátké přestávky do vyučovací hodiny.

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog (od 1.2.2017 na 2 roky). Výchovný poradce je pedagogický pracovník, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. V rámci školy spolupracuje se všemi učiteli, vychovateli i zákonnými zástupci žáků.

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných                                                           

Takoví žáci jsou vzděláváni podle IVP mimořádně nadaného žáka. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje žákovo mimořádné nadání, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka a je vypracován na doporučení školského poradenského zařízení.

Příkladem podpůrných opatření může být předčasný nástup dítěte ke školní docházce, vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více předmětech. Účast žáka ve vyučování ve vyšších ročnících, obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, projektů. Dále také příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, nabídka volitelných, nepovinných a zájmových aktivit.

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy